top of page

ARTiECOS:  Artificial Ecosystems

ארטיקוס:  מערכות אקולוגיות מלאכותיות

 תכנון בנינים ירוקים

והערכה אקולוגית

של 

בנינים וסביבות בנויות 

 

תכנון ירוק
בדיקות הצללה
תכנון ביו-אקלימי
תכנון שכוונות אקולוגיות
bottom of page